fbpx

Ο νέος ρόλος του Project Manager

Ο νέος ρόλος του Project Manager

 

Ζούμε σε ένα περιβάλλον πλέον που οι αλλαγές είναι ριζικές, πρωτόγνωρες, απρόβλεπτες, με μεγάλες επιπτώσεις, με τους κινδύνους να παραμονεύουν σε κάθε project. Αρκούν τα παραδοσιακά εργαλεία που έχει μάθει χρησιμοποιεί ο project manager (PM) λίγους μήνες πριν που όλα ήταν διαφορετικά;

Αν δούμε τι έχει αλλάξει στο περιβάλλον και δούμε δαρβινικά πώς πρέπει να μετεξελιχτεί ο ρόλος του PM και η προσέγγιση του στα Projects, μπορούμε να προτείνουμε τα παρακάτω σημεία στα οποία πρέπει να εστιάζει στο εξής:

Κατανόηση και βελτιστοποίηση business case

Ο PM πρέπει να ξεκινήσει από το να κατατλάβει πολύ καλά ποιο είναι το Όραμα που το business case υπηρετεί και αν το business case εξακολουθεί να είναι και σήμερα ισχυρό ή αν χρειάζεται τροποποι¬ήσεις προσαρμογής στις νέες συνθήκες και τάσεις (τεχνολογίας, αγοράς, ανταγω¬νισμού, οικονομίας). Ο Κύριος του Έργου δεν θέλει πλέον τον PM να εκτελεί σωστά ένα λάθος έργο, αλλά να βάζει την εμπει¬ρία και τη γνώση του για να δίνει πρό¬σθετη αξία στο έργο.

Ολιστική αντίληψη του κόστους

Το κόστος υλοποίησης του έργου είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό του life cycle cost, στο οποίο περιλαμβάνονται τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, ενέργειας και τα έσοδα αξιοποίησης. Εξαιρετική η προσέγ­γιση των Ολυμπιακών αγώνων του Λονδί­νου, παράδειγμα προς αποφυγή – δυστυ­χώς – της Αθήνας. Από τη λογική «within budget» ο PM πρέπει να περάσει στη λογική «optimize value».

Συμπίεση κόστους

Όχι μόνο να εξασφαλίσει το «within budget» αλλά να φέρει και οικονομίες τόσο στο κόστος υλοποίησης αλλά και στο κόστος του project management εστι­άζοντας μόνο στις high value εργασίες project management. Ότι κόστος εξοικο­νομήσει μπορεί να προτείνει στον Project Owner να το διαθέσει για να βελτιώσει το έργο και την απόδοσή του.

Συμπίεση χρόνου

Δεν αρκεί πλέον το «within time», απαι­τείται σύντμηση χρόνου διότι: α. λόγω των κατακλυσμιαίων αλλαγών, μπορεί να μεί­νει το έργο στη μέση (π.χ. εθνικοί οδοί), β. έστω και μια μέρα νωρίτερα που το έργο θα φέρει έσοδα στον owner έχει πλέον μεγάλη σημασία στη βιωσιμότητά του (Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου).

Value engineering

Λόγω τεράστιων αλλαγών, οι κατασκευές πρέπει να έχουν εγγενή δυνατότητα τρο­ποποιήσεων, αλλαγών χρήσεων κ.λπ. (open space, μεταλλικά κτίρια, κ.λπ.). Να χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες και τα υλικά όχι αυτά που ξέρουμε αλλά αυτά που ταιριάζουν, όχι υπερδιαστασιολόγηση αλλά fit for purpose design και εφαρμογή του.

Αξιοποίηση αλλαγών

Δεν αρκεί η διαχείριση των αλλαγών, η ματιά του ΡΜ πρέπει να κοιτά πώς θα αξι­οποιήσει τις αλλαγές και όχι πώς θα τις διαχειριστεί. Η ματιά του πρέπει να ψάχνει για τις ευκαιρίες που είναι κρυμμένες πίσω από τα προβλήματα και τις κρίσεις. Πρέπει να γίνουμε καλοί στο risk analysis και ακόμη καλύτεροι στο opportunity analy­sis. Άραγε εξαντλήθηκε αυτή η προσέγγιση στο έργο της διπλής ανάπλασης του Βοτανικού;

Συμμετοχή χρηστών

Η επιτυχία των projects κρίνεται όχι από την επιτυχή εκτέλεση αλλά από την επι­τυχή τους λειτουργία. Και επειδή οι χρή­στες σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν αν θα επιτύχουν τα έργα, πρέπει να τους έχουμε συμβούλους και στην ανάπτυξη αλλά και στην υλοποίηση του project (π.χ. διόδια, rest areas αυτοκινητοδρόμων, κ.λπ.).

Κοινωνικό περιβάλλον

Να βλέπει τις επιπτώσεις ενός έργου στην τοπική κοινωνία και οικονομία και να μεγι­στοποιεί τις θετικές επιπτώσεις και να ελα­χιστοποιεί τις αρνητικές. Μακροπρόθεσμα επιτυχές είναι το Έργο που το αγκαλιάζει και το θέλει η Κοινωνία.

Συμμαχίες

Οι συγκρούσεις ενδιαφερόντων και η εύκολη πλέον επικοινωνία τους (web, facebook, κλπ) δημιουργούν την ανάγκη για οργάνωση συμμαχιών με τους υπο­στηρικτές του Έργου επικοινωνώντας το Έργο με τον κατάλληλο τρόπο στα διά­φορα ακροατήρια. Για παράδειγμα, πόσο επιτυχώς έγινε αυτό στο project Καλλικράτης;

Ηγεσία ανθρώπων

Τέλος, αλλά το σημαντικότερο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο PM δεν είναι μόνο δια­χειριστής εργαλείων, μεθόδων, διαδικα­σιών, reports, πόρων κ.λπ., αλλά Καταλύ­της και Πολλαπλασιαστής ανθρώπινης ενέργειας. Χρειάζεται περισσότερη έμφαση στο Project leadership και λιγότερη στο performance monitoring. Οι άνθρωποι βρίσκουν μόνοι τους τις λύσεις και κάνουν θαύματα όταν πιστέψουν στο όραμα και στους στόχους του Έργου και όχι αν ελέγ­χονται για αριθμούς actual vs plan.

Η Κοινωνία και η οικονομία χρειάζονται πλέον Ηγέτες Έργων (project Leaders) και όχι τον παραδοσιακό Διαχειριστή Έργου.

της Κατερίνας Θεοφανίδου, MSc, IPMA-D, Co-founder & Manager, projectyou ltd