fbpx

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” (Ιαν 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” (Ιαν 2013)

Η projectyou οργανώνει για τους πελάτες και φίλους της, που λειτουργούν ήδη ή θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση, συνάντηση με ειδικούς Συμβούλους Επιχειρήσεων και Φοροτεχνικούς οι οποίοι θα ενημερώσουν για τo «Πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ των τομέων Μεταποίησης, Εμπορίου, Τουρισμού και Υπηρεσιών» καθώς και για τα προγράμματα για Άνεργους και για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα που αναμένονται να ξεκινήσουν και θα συμβουλεύσουν ατομικά τους ενδιαφερόμενους αν εμπίπτουν και πώς μπορούν να ωφεληθούν από τα Προγράμματα.

Η συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη 07.02.13 στις 18.00, Λ.Βουλιαγμένης 8 & Θάσου 7-9 (μετά το Ελληνικό, 300 μ. μετά τον ΑΒ Βασιλόπουλο, πηγαίνοντας προς Γλυφάδα, στην αρχή της). Η είσοδος είναι από την Θάσου 7-9. (παράλληλος της Βουλιαγμένης).

Η συμμετοχή σας είναι δωρεάν, αρκεί να κρατήσετε έγκαιρα θέση στο info@projectyou.gr.

[divider_top]

Κατηγορίες ενισχύσεων – Θεματικές Ενότητες

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • α) Θεματική Ενότητα

«Μεταποίηση»

  • : Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.

 

  • β) Θεματική Ενότητα

«Τουρισμός»

  • : Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.

 

  • γ) Θεματική Ενότητα

«Εμπόριο» – «Υπηρεσίες»

  : Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα.

[divider_top]

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • 1.

υφιστάμενες επιχειρήσεις:

  • οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

 

  • 2.

νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις:

  οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης».

Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:

 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης ή για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις να δεσμεύονται να διαθέσουν τον δηλούμενο ΚΑΔ τους.
 • να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελληνική επικράτεια, ή να προτίθεται να εγκατασταθούν στην ελληνική επικράτεια (για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις)
 • να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
  Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ’ αρχής από το Πρόγραμμα. Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα και θα πληρούν τον παρόντα όρο στην ολοκλήρωση του έργου τους.
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

i) Από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
ii) Από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
iii) Από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ για την θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες»

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω Θεματικές Ενότητες μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.

Επιλέξιμες Ενέργειες & Δαπάνες – Ποσόστοση επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, σε ποσοστό έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού (ανάλογα την θεματική ενότητα
  • Μηχανήματα και Εξοπλισμός
  • Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, έως 15.000 ευρώ (ανάλογα την θεματική ενότητα)
  • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
  • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας, σε ποσοστό έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού
  • Λογισμικό, έως 30.000 ευρώ (ανάλογα την θεματική ενότητα)
  • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, έως 6.000 ευρώ
  • Προβολή – Προώθηση, έως 30.000 ευρώ (ανάλογα την θεματική ενότητα)
  • Αμοιβές Συμβούλων, έως 10.000 ευρώ
  • Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις, σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

*Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών για τις δαπάνες που υπάγονται στον Κανονισμό De minimis (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) ξεκινά με την Προκήρυξη του Προγράμματος, για τις δαπάνες που υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Λοιπές Περιφέρειες και Λειτουργικές Δαπάνες) ξεκινά με την Ηλεκτρονική Υποβολή της πρότασης .

Ιδία Συμμετοχή

Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Καταβολή Επιχορήγησης

 • Η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης γίνεται σε μία ή δυο δόσεις με αντίστοιχη υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μετά απο επιτόπια πιστοποίηση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.)
 • Παρέχετε η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη προκαταβολής αποτελεί η κατάθεση στον Ε.Φ.Δ. τουλάχιστον ισόποσης με το ποσό της προκαταβολής εγγυητικής επιστολής από τράπεζα.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης μεταξύ του Ε.Φ.Δ. και του δικαιούχου της ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/06/2015.

Υποβολή Προτάσεων

Η υποβολή προτάσεων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ θα διαρκέσει από 25/2/2013 έως 25/4/2013.