fbpx

Privacy Policy

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Projectyou αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και την αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα. Συνεπώς θα θέλαμε να γνωρίζετε ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα σώζονται και ποια όχι. Με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα μέσα ασφαλείας που λαμβάνουμε.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα χωρίς να μας κοινοποιείτε προσωπικά σας δεδομένα. Κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, ορισμένα δεδομένα αυτομάτως φυλάσσονται στους servers μας για λόγους ασφαλείας, όπως για παράδειγμα το όνομα του παρόχου διαδικτύου (internet provider), η ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο χρήστης συνδέθηκε με την ιστοσελίδα μας και οι ιστοσελίδες τις οποίες αυτός επισκέπτεται με αφετηρία τη δική μας καθώς και η διεύθυνση του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα, παρόλο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντοπισμό του χρήστη, δεν χρησιμοποιούνται γι’ αυτό τον σκοπό παρά μόνον για στατιστικούς λόγους, ενώ ο χρήστης παραμένει ανώνυμος. Όσον αφορά δεδομένα τα οποία δίνονται σε τρίτους, για λόγους για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η Projectyou έχει εξασφαλίσει, τεχνικά και οργανωτικά, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Προσωπικά δεδομένα του χρήστη συλλέγονται, μέσω συμπλήρωσης καταστάσεων ή αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μόνο εφόσον παρασχεθούν από αυτόν, για παράδειγμα στο πλαίσιο εγγραφής του ή παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών ή αιτήματος ή ερωτήματός του αναφορικά με αυτά. Η τράπεζα στοιχείων και το περιεχόμενό της φυλάσσονται στην εταιρία μας και τον internet provider μας. Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται προσωπικά δεδομένα του χρήστη από εμάς ή από προστηθέντες μας προς χρήση σε οιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός εάν ο χρήστης συναινεί προς τούτο ή εφόσον δεσμευόμαστε νομικά να το κάνουμε. Διασφαλίζουμε τον έλεγχο και την ευθύνη για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που μας κοινοποιείτε. Κάποια από τα δεδομένα μπορεί να αποθηκευθούν ή να τύχουν επεξεργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές χωρών με διαφορετική έννομη τάξη, όπου οι νόμοι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να διαφέρουν από εκείνους της χώρας σας. Στις περιπτώσεις αυτές θα διασφαλίσουμε ότι υφίστανται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, ώστε να απαιτηθεί από τον επεξεργαστή των πληροφοριών στην εκάστοτε χώρα η τήρηση προστατευτικών μέτρων αναφορικά με τα στοιχεία ισοδύναμα προς εκείνα που ισχύουν στη χώρα στην οποία διαμένετε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Τα δεδομένα που συλλέγουμε θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός από περιπτώσεις που επιβάλλεται από το νόμο.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

 

Έχετε το δικαίωμα αναθεώρησης και μεταβολής οποιωνδήποτε προσωπικών σας δεδομένων αποθηκευμένων στο σύστημά μας, εάν πιστεύετε ότι χρειάζονται επικαιροποίηση ή ότι είναι λανθασμένα, αποστέλλοντας e-mail ή επικοινωνώντας με την Projectyou.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον, αποστέλλοντας e-mail ή επικοινωνώντας με την Projectyou.

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιβάλλεται διαφορετικά στο νόμο (πχ σε σχέση με εκκρεμή δίκη).

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES 

 

Σε ορισμένες ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται τα επονομαζόμενα cookies με σκοπό να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα χρήσεώς τους. Τα cookies αποστέλλονται από το webserver μας στον υπολογιστή του χρήστη ώστε να αναγνωριστεί ο υπολογιστής που χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της συνεδρίας. Οι περισσότεροι browsers είναι κατά τέτοιον τρόπο εγκατεστημένοι ώστε να αποδέχονται αυτομάτως τα cookies. Επίσης είναι δυνατή η απενεργοποίηση τους ή η ρύθμιση του browser έτσι ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται πριν από την εγκατάστασή τους.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Η Projectyou λαμβάνει τεχνικής και οργανωτικής φύσεως προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα σας από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Στο πλαίσιο της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όλα τα στοιχεία που μας διαβιβάζονται κωδικοποιούνται προς αποφυγή κατάχρησής τους από τρίτα πρόσωπα. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας συνεχώς αναθεωρούνται με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

 

ΠΑΙΔΙΑ 

 

Υπό το φως της σπουδαιότητας της προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας των παιδιών, δε συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με κάποιο φυσικό πρόσωπο για το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 13 ετών, χωρίς τη διαγνωστέα συναίνεση του / της νόμιμου εκπροσώπου. Τέτοιος νόμιμος εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα, εφόσον ζητηθεί, να δει τις σχετικές πληροφορίες και να ζητήσει να διαγραφούν.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Projectyou για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν συναντήσετε ή για τυχόν απορίες ή προτάσεις σας. Η συνεχής εξέλιξη του διαδικτύου απαιτεί προσαρμογή κατά περίσταση στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τελευταία αναθεώρηση: 21 Μαΐου 2018